Vietnamist.com

Tên miền danh hiệu dành cho thành viên chính thức của FeelVN.com

Link: Vietnamist.com

Mỗi thành viên của FeelVN.com được xem như một sứ giả của Việt Nam nên cấp một tên miền danh hiệu là YourCVname.Vietnamist.com dẫn về một trang chứng nhận thành viên của FeelVN.com: 1.feelvn.com/yourcvname 

Xin lưu ý: những người có CVname.com, minorCV.com, mainCV.com, majorCV.com, donationCV.com và có những ấn phẩm được xuất bản qua Publisher.vn đều chưa phải là thành viên của FeelVN.com mà họ đang là thành viên dự bị của FeelVN.com đang trong quá trình thể hiện năng lực để được trở thành thành viên chính thức của FeelVN.com.

Chỉ thành viên chính thức mới có tên miền danh hiệu YourCVname.vietnamist.com